fbpx

GEBRUIKSAANWIJZINGEN

AKKOORD MET VOORWAARDEN

Deze gebruiksvoorwaarden vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen jou, persoonlijk of namens een entiteit ("jij") en Outdoor-Tours.com, Lda, die zaken doet als Algarve Outdoor Tours ("Algarve Outdoor Tours", "wij", "ons", of "onze"), met betrekking tot jouw toegang tot en gebruik van de https://www.outdoor-tours.com/ website en alle andere mediavormen, mediakanalen, mobiele websites of mobiele applicaties die verband houden met, gelinkt zijn aan of anderszins verbonden zijn met de website (gezamenlijk de "Site"). U gaat ermee akkoord dat u door het bezoeken van de Site deze Gebruiksvoorwaarden hebt gelezen en begrepen en dat u ermee akkoord gaat om gebonden te zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET AL DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, DAN IS HET U UITDRUKKELIJK VERBODEN DE SITE TE GEBRUIKEN EN MOET U HET GEBRUIK ERVAN ONMIDDELLIJK STAKEN.

Aanvullende voorwaarden of documenten die van tijd tot tijd op de Site kunnen worden geplaatst, zijn hierin uitdrukkelijk opgenomen door middel van verwijzing. Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, op elk moment en om welke reden dan ook, wijzigingen of aanpassingen aan te brengen in deze gebruiksvoorwaarden. Wij zullen u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door de "Laatst bijgewerkte" datum van deze Gebruiksvoorwaarden bij te werken, en u ziet af van elk recht om een specifieke kennisgeving van elke dergelijke wijziging te ontvangen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig te herzien om op de hoogte te blijven van updates. U bent onderworpen aan, en wordt geacht op de hoogte te zijn gesteld van en akkoord te zijn gegaan met, de wijzigingen in eventuele herziene Gebruiksvoorwaarden door uw voortgezette gebruik van de Site na de datum waarop dergelijke herziene Gebruiksvoorwaarden zijn geplaatst.

De informatie op de Site is niet bedoeld voor distributie aan of gebruik door een persoon of entiteit in een rechtsgebied of land waar een dergelijke distributie of gebruik in strijd zou zijn met de wet of regelgeving of die ons zou onderwerpen aan een registratieplicht binnen een dergelijk rechtsgebied of land. Dienovereenkomstig doen de personen die ervoor kiezen om de Site te bezoeken vanuit andere locaties dit op eigen initiatief en zijn zij als enige verantwoordelijk voor de naleving van de lokale wetgeving, indien en voor zover de lokale wetgeving van toepassing is.

Go here to Geschillenbeslechting.

INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT

Tenzij anders aangegeven, is de Site ons eigendom en zijn alle broncode, databases, functionaliteit, software, website-ontwerpen, audio, video, tekst, foto's en afbeeldingen op de Site (gezamenlijk de "Inhoud") en de handelsmerken, servicemerken en logo's daarin (de "Merken") eigendom van of worden beheerd door ons of in licentie gegeven aan ons, en worden beschermd door het auteursrecht en handelsmerkrecht en diverse andere intellectuele eigendomsrechten en oneerlijke concurrentiewetten van Portugal, internationale auteursrechtwetten en internationale conventies. De Content en de Merken worden op de Site "in de huidige staat" uitsluitend voor uw informatie en persoonlijk gebruik aangeboden. Behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden, mag geen enkel deel van de Site en geen enkele Inhoud of Merken worden gekopieerd, gereproduceerd, geaggregeerd, heruitgegeven, geüpload, gepost, openbaar weergegeven, gecodeerd, vertaald, verzonden, gedistribueerd, verkocht, in licentie gegeven of anderszins geëxploiteerd voor welk commercieel doel dan ook, zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.

Op voorwaarde dat u in aanmerking komt om de Site te gebruiken, krijgt u een beperkte licentie om toegang te krijgen tot de Site en deze te gebruiken en om een kopie te downloaden of af te drukken van elk deel van de Content waartoe u op de juiste wijze toegang hebt gekregen, uitsluitend voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik. Wij behouden ons alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend in en op de Site, de Content en de Merken.

GEBRUIKERSVERTEGENWOORDIGINGEN

Door gebruik te maken van de Site, verklaart en garandeert u dat: (1) u de wettelijke bevoegdheid heeft en dat u zich aan deze Gebruiksvoorwaarden zult houden; (2) u geen minderjarige bent in het rechtsgebied waarin u verblijft; (3) u de Site niet zult betreden via geautomatiseerde of niet-menselijke middelen, hetzij via een bot, script of anderszins; (4) u de Site niet zult gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden; en (5) uw gebruik van de Site niet in strijd zal zijn met enige toepasselijke wet- of regelgeving.

Als u informatie verstrekt die onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, hebben wij het recht om uw account op te schorten of te beëindigen en elk huidig of toekomstig gebruik van de Site (of een deel ervan) te weigeren.

VERBODEN ACTIVITEITEN

U mag de Site niet betreden of gebruiken voor andere doeleinden dan die waarvoor wij de Site beschikbaar stellen. De Site mag niet worden gebruikt in verband met commerciële doeleinden, behalve die welke specifiek door ons worden onderschreven of goedgekeurd.

Als gebruiker van de Site gaat u ermee akkoord om dit niet te doen:
1. 1. Systematisch gegevens of andere inhoud van de Site ophalen om, direct of indirect, een verzameling, compilatie, database of directory te creëren of te compileren zonder schriftelijke toestemming van ons.

2. 2. Trick, bedriegen of misleiden ons en andere gebruikers, vooral in een poging om gevoelige accountinformatie zoals gebruikerswachtwoorden te achterhalen.

3. 3. Omzeilen, uitschakelen of op een andere manier interfereren met veiligheidskenmerken van de Site, met inbegrip van kenmerken die het gebruik of het kopiëren van enige Content voorkomen of beperken of beperkingen op het gebruik van de Site en/of de Content die deze bevat afdwingen.

4. 4. Het ontvlechten, aantasten of anderszins beschadigen, naar onze mening, van ons en/of de Site.

5. 5. Gebruik alle informatie verkregen van de Site om een ander persoon lastig te vallen, te misbruiken of te kwetsen.

6. 6. Maak oneigenlijk gebruik van onze ondersteunende diensten of dien valse meldingen van misbruik of wangedrag in.

7. 7. Gebruik de Site op een manier die niet in overeenstemming is met de toepasselijke wet- en regelgeving.

8. 8. Gebruik de Site om te adverteren of aan te bieden om goederen en diensten te verkopen.

9. 9. Zich bezighouden met ongeoorloofde framing van of linken naar de Site.

10. 10. Het uploaden of verzenden (of proberen te uploaden of verzenden) van virussen, Trojaanse paarden of ander materiaal, met inbegrip van overmatig gebruik van hoofdletters en spamming (het voortdurend plaatsen van repetitieve tekst), die het ononderbroken gebruik en plezier van de Site door een partij verstoren of het gebruik, de functies, de werking of het onderhoud van de Site wijzigen, verstoren, wijzigen of hinderen.

11. 11. Ga over tot elk geautomatiseerd gebruik van het systeem, zoals het gebruik van scripts om commentaar of berichten te sturen, of het gebruik van datamining, robots of soortgelijke gegevensverzamelings- en extractiehulpmiddelen.

12. 12. Verwijder de mededeling over het auteursrecht of andere eigendomsrechten van de inhoud.

13. 13. Probeer je voor te doen als een andere gebruiker of persoon of gebruik de gebruikersnaam van een andere gebruiker.

14. 14. Verkoop of verplaats uw profiel.

15. 15. Upload of verzend elk materiaal dat fungeert als een passief of actief informatieverzamel- of overdrachtsmechanisme, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, duidelijke grafische uitwisselingsformaten ("gifs"), 1×1 pixels, webbugs, cookies of andere soortgelijke apparaten (soms aangeduid als "spyware" of "passieve verzamelmechanismen" of "pcms").

16. 16. Interfereren met, verstoren van, of het creëren van een overmatige belasting van de Site of de netwerken of diensten die verbonden zijn met de Site.

17. 17. Het lastigvallen, irriteren, intimideren of bedreigen van een van onze werknemers of agenten die betrokken zijn bij het verstrekken van een deel van de Site aan u.

18. 18. Poging om maatregelen van de Site te omzeilen die bedoeld zijn om de toegang tot de Site, of enig deel van de Site, te voorkomen of te beperken.

19. 19. Kopieer of pas de software van de Site aan, inclusief maar niet beperkt tot Flash, PHP, HTML, JavaScript of andere code.

20. 20. Ontcijfering, decompilatie, demontage of reverse-engineering van de software die een onderdeel van de Site bevat of op enigerlei wijze daarvan uitmaakt.

21. 21. Behalve als dit het resultaat is van het gebruik van een standaard zoekmachine of internetbrowser, gebruikt, lanceert, ontwikkelt of distribueert u een geautomatiseerd systeem, inclusief, maar niet beperkt tot, een spider, robot, cheat utility, scraper of offline lezer die toegang heeft tot de Site, of het gebruik of de lancering van een ongeoorloofd script of andere software.

22. 22. Gebruik een aankoopagent of aankoopagent om aankopen te doen op de Site.

23. 23. Onbevoegd gebruik maken van de Site, met inbegrip van het verzamelen van gebruikersnamen en/of e-mailadressen van gebruikers via elektronische of andere middelen voor het verzenden van ongevraagde e-mail, of het aanmaken van gebruikersaccounts via geautomatiseerde middelen of onder valse voorwendselen.

24. 24. Gebruik de Site als onderdeel van een poging om met ons te concurreren of om de Site en/of de Inhoud op een andere manier te gebruiken voor een inkomstengenererende inspanning of commerciële onderneming.

DOOR DE GEBRUIKER GEGENEREERDE BIJDRAGEN 

De Site biedt gebruikers niet de mogelijkheid om inhoud in te dienen of te plaatsen. Wij kunnen u de mogelijkheid bieden om inhoud en materiaal aan ons of op de Site te creëren, in te dienen, te plaatsen, weer te geven, uit te voeren, te publiceren, te verspreiden of uit te zenden, met inbegrip van maar niet beperkt tot tekst, geschriften, video, audio, foto's, grafieken, opmerkingen, suggesties of persoonlijke informatie of ander materiaal (gezamenlijk "Bijdragen" genoemd). Bijdragen kunnen worden bekeken door andere gebruikers van de Site en via websites van derden. Als zodanig kunnen alle bijdragen die u verzendt worden behandeld in overeenstemming met het Privacybeleid van de Site. Wanneer u bijdragen creëert of beschikbaar stelt, verklaart en garandeert u dat:

1. De creatie, distributie, transmissie, publieke vertoning of uitvoering, en de toegang tot, het downloaden of het kopiëren van uw Bijdragen maken geen inbreuk op de eigendomsrechten, met inbegrip van maar niet beperkt tot het auteursrecht, het octrooi, het handelsmerk, het handelsgeheim of de morele rechten van een derde partij.

2. U bent de maker en eigenaar van of heeft de nodige licenties, rechten, toestemmingen, vrijlatingen en machtigingen om ons, de Site en andere gebruikers van de Site te gebruiken en te machtigen om uw Bijdragen te gebruiken op elke manier die door de Site en deze Gebruiksvoorwaarden wordt overwogen.

3. U hebt de schriftelijke toestemming, vrijgave, en/of toestemming van elke identificeerbare individuele persoon in uw Bijdragen om de naam of gelijkenis van elke dergelijke identificeerbare individuele persoon te gebruiken om de opname en het gebruik van uw Bijdragen op enige wijze overwogen door de Site en deze Gebruiksvoorwaarden mogelijk te maken.

4. Uw bijdragen zijn niet vals, onnauwkeurig of misleidend.

5. Uw bijdragen zijn geen ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotiemateriaal, piramidespelen, kettingbrieven, spam, massamailings of andere vormen van verzoeken.

6. Uw bijdragen zijn niet obsceen, onzedelijk, wulps, smerig, gewelddadig, treiterend, lasterlijk of anderszins verwerpelijk (zoals door ons bepaald).

7. Uw bijdragen maken niemand belachelijk, bespotten, kleineren, intimideren of misbruiken.

8. Uw bijdragen pleiten niet voor de gewelddadige omverwerping van een regering of stimuleren, aanmoedigen of dreigen met lichamelijk letsel tegen een ander.

9. Uw bijdragen zijn niet in strijd met enige toepasselijke wet, voorschrift of regel.

10. 10. Uw bijdragen zijn niet in strijd met de privacy- of publiciteitsrechten van derden.

11. Uw Bijdragen bevatten geen materiaal dat persoonlijke informatie vraagt van iemand onder de leeftijd van 18 jaar of dat mensen onder de leeftijd van 18 jaar op een seksuele of gewelddadige manier uitbuit.

12. 12. Uw bijdragen zijn niet in strijd met de toepasselijke wetgeving inzake kinderpornografie, of anderszins bedoeld om de gezondheid of het welzijn van minderjarigen te beschermen;

13. Uw bijdragen bevatten geen beledigende opmerkingen die verband houden met ras, nationale afkomst, geslacht, seksuele voorkeur of fysieke handicap.

14. Uw Bijdragen zijn niet anderszins in strijd met, of linken naar materiaal dat in strijd is met enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden, of met enige toepasselijke wet- of regelgeving.

Elk gebruik van de Site in strijd met het voorgaande is in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden en kan onder meer leiden tot beëindiging of opschorting van uw rechten om de Site te gebruiken.

BIJDRAGELICENTIE

U en de Site gaan ermee akkoord dat wij alle informatie en persoonlijke gegevens die u verstrekt kunnen raadplegen, opslaan, verwerken en gebruiken volgens de voorwaarden van het Privacybeleid en uw keuzes (inclusief instellingen).

Door het indienen van suggesties of andere feedback met betrekking tot de Site, gaat u ermee akkoord dat we dergelijke feedback kunnen gebruiken en delen voor elk doel zonder u te vergoeden. 

Wij beweren niet dat wij eigenaar zijn van uw bijdragen. U behoudt de volledige eigendom van al uw Bijdragen en eventuele intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten in verband met uw Bijdragen. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige verklaringen of verklaringen in uw Bijdragen die door u op enig gebied op de Site. U bent zelf verantwoordelijk voor uw Bijdragen aan de Site en u gaat er uitdrukkelijk mee akkoord ons te ontheffen van enige en alle verantwoordelijkheid en zich te onthouden van enige juridische stappen tegen ons met betrekking tot uw Bijdragen.

SUBMISSIES

U erkent en gaat ermee akkoord dat alle vragen, opmerkingen, suggesties, ideeën, feedback of andere informatie met betrekking tot de Site ("Inzendingen") die door u aan ons worden verstrekt, niet-vertrouwelijk zijn en ons enige eigendom worden. Wij zijn eigenaar van de exclusieve rechten, met inbegrip van alle intellectuele eigendomsrechten, en hebben het recht om deze inzendingen onbeperkt te gebruiken en te verspreiden voor elk wettig doel, commercieel of anderszins, zonder erkenning of compensatie aan u. U doet hierbij afstand van alle morele rechten op dergelijke Inzendingen, en u garandeert dat dergelijke Inzendingen origineel zijn bij u of dat u het recht hebt om dergelijke Inzendingen in te dienen. U gaat ermee akkoord dat er geen beroep op ons kan worden gedaan wegens vermeende of daadwerkelijke inbreuk op of verduistering van een eigendomsrecht in uw Inzendingen.

WEBSITE EN INHOUD VAN DERDEN

De Site kan links bevatten (of u kan via de Site worden toegestuurd) naar andere websites ("Websites van derden"), evenals artikelen, foto's, tekst, afbeeldingen, foto's, ontwerpen, muziek, geluid, video, informatie, applicaties, software en andere inhoud of items die toebehoren aan of afkomstig zijn van derden ("Content van derden"). Dergelijke websites van derden en inhoud van derden worden door ons niet onderzocht, bewaakt of gecontroleerd op nauwkeurigheid, geschiktheid of volledigheid, en wij zijn niet verantwoordelijk voor websites van derden die toegankelijk zijn via de Site of inhoud van derden die is geplaatst op, beschikbaar is via of geïnstalleerd vanaf de Site, met inbegrip van de inhoud, nauwkeurigheid, belediging, meningen, betrouwbaarheid, privacypraktijken of andere beleidsregels van of opgenomen in de websites van derden of de inhoud van derden. Het opnemen van, het linken naar of het toestaan van het gebruik of de installatie van websites van derden of inhoud van derden houdt geen goedkeuring of onderschrijving daarvan door ons in. Als u besluit de Site te verlaten en de Websites van derden te bezoeken of enige Inhoud van derden te gebruiken of te installeren, doet u dit op eigen risico en dient u zich ervan bewust te zijn dat deze Gebruiksvoorwaarden niet langer van toepassing zijn. U dient de toepasselijke voorwaarden en het toepasselijke beleid, met inbegrip van de privacy- en gegevensverzamelingspraktijken, van elke website waarnaar u vanaf de Site navigeert of met betrekking tot toepassingen die u vanaf de Site gebruikt of installeert, door te nemen. Alle aankopen die u doet via websites van derden zullen gebeuren via andere websites en van andere bedrijven, en wij nemen geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot dergelijke aankopen die uitsluitend tussen u en de toepasselijke derde partij plaatsvinden. U gaat ermee akkoord en erkent dat wij de producten of diensten die worden aangeboden op websites van derden niet onderschrijven en u zult ons vrijwaren van schade die wordt veroorzaakt door uw aankoop van dergelijke producten of diensten. Bovendien zult u ons vrijwaren van eventuele door u geleden verliezen of schade die u wordt berokkend in verband met of als gevolg van inhoud van derden of enig contact met websites van derden.

TERREINBEHEER

Wij behouden ons het recht voor, maar niet de verplichting: (1) de Site te controleren op overtredingen van deze Gebruiksvoorwaarden; (2) passende juridische stappen te ondernemen tegen iedereen die, naar eigen goeddunken, de wet of deze Gebruiksvoorwaarden schendt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het melden van een dergelijke gebruiker aan de wetshandhavingsinstanties; (3) naar eigen goeddunken en zonder beperking, de toegang te weigeren, te beperken tot, de beschikbaarheid te beperken van, of (voor zover technologisch haalbaar) een van uw Bijdragen of een deel daarvan uit te schakelen; (4) naar eigen goeddunken en zonder beperking, kennisgeving of aansprakelijkheid, om alle bestanden en inhoud die buitensporig groot zijn of op enigerlei wijze belastend zijn voor onze systemen te verwijderen van de Site of anderszins uit te schakelen; en (5) anderszins de Site te beheren op een manier die is ontworpen om onze rechten en eigendommen te beschermen en de goede werking van de Site te vergemakkelijken.

PRIVACY-BELEID

Wij geven om privacy en veiligheid van gegevens. Bekijk onze Privacy Policy: https://www.outdoor-tours.com/privacy-policy/. Door gebruik te maken van de Site gaat u akkoord met ons Privacybeleid, dat is opgenomen in deze Gebruiksvoorwaarden. Wij wijzen u erop dat de Site wordt gehost in Portugal. Als u de Site bezoekt vanuit een andere regio van de wereld met wetten of andere vereisten voor het verzamelen, gebruiken of openbaar maken van persoonlijke gegevens die afwijken van de van toepassing zijnde wetten in Portugal, dan draagt u uw gegevens over aan Portugal en gaat u ermee akkoord dat uw gegevens worden overgedragen naar en verwerkt in Portugal.

TERMIJN EN BEËINDIGING

Deze Gebruiksvoorwaarden blijven volledig van kracht zolang u de Site gebruikt. ZONDER ENIGE ANDERE BEPALING VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN TE BEPERKEN, BEHOUDEN WIJ ONS HET RECHT VOOR OM, NAAR EIGEN GOEDDUNKEN EN ZONDER KENNISGEVING OF AANSPRAKELIJKHEID, DE TOEGANG TOT EN HET GEBRUIK VAN DE SITE TE WEIGEREN (MET INBEGRIP VAN HET BLOKKEREN VAN BEPAALDE IP-ADRESSEN), AAN EEN PERSOON OM WELKE REDEN DAN OOK OF OM GEEN ENKELE REDEN, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHENDING VAN ENIGE VERTEGENWOORDIGING, GARANTIE OF OVEREENKOMST IN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN OF VAN ENIGE TOEPASSELIJKE WET- OF REGELGEVING. WIJ KUNNEN UW GEBRUIK VAN OF DEELNAME AAN DE SITE BEËINDIGEN OF ENIGE INHOUD OF INFORMATIE DIE U OP ENIG MOMENT HEEFT GEPLAATST, ZONDER WAARSCHUWING, NAAR EIGEN GOEDDUNKEN VERWIJDEREN.

Als wij uw account om welke reden dan ook beëindigen of opschorten, is het u verboden zich te registreren en een nieuwe account aan te maken onder uw naam, een valse of geleende naam, of de naam van een derde partij, zelfs als u namens die derde partij handelt. Naast het beëindigen of opschorten van uw account, behouden wij ons het recht voor om passende juridische stappen te ondernemen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het nastreven van civiel- en strafrechtelijke vervolging en het instellen van een gerechtelijk bevel.

WIJZIGINGEN EN ONDERBREKINGEN

Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van de Site te allen tijde of om welke reden dan ook naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te passen of te verwijderen. Wij zijn echter niet verplicht om de informatie op onze Site bij te werken. Wij behouden ons ook het recht voor om de gehele of een deel van de Site te wijzigen of te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Site.  

Wij kunnen niet garanderen dat de Site te allen tijde beschikbaar is. Het is mogelijk dat we te maken krijgen met hardware, software of andere problemen of dat we onderhoud moeten uitvoeren met betrekking tot de Site, wat kan leiden tot onderbrekingen, vertragingen of fouten. Wij behouden ons het recht voor om de Site te allen tijde of om welke reden dan ook te wijzigen, te herzien, bij te werken, op te schorten, stop te zetten of anderszins te wijzigen zonder u daarvan op de hoogte te stellen. U gaat ermee akkoord dat wij op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor verlies, schade of ongemak veroorzaakt door uw onvermogen om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Site tijdens enige onderbreking of stopzetting van de Site. Niets in deze Gebruiksvoorwaarden zal worden geïnterpreteerd als een verplichting voor ons om de Site te onderhouden en te ondersteunen of om correcties, updates of releases in verband daarmee te leveren.

REGERINGSGEBIED

Deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van Portugal, en het gebruik van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is uitdrukkelijk uitgesloten. Als u uw gewone verblijfplaats in de EU heeft en u bent een consument, dan beschikt u bovendien over de bescherming die u wordt geboden door de verplichte bepalingen van het recht van het land waar u verblijft. Outdoor-Tours.com, Lda en uzelf komen overeen zich te onderwerpen aan de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Algarve, wat betekent dat u een claim kunt indienen om uw rechten op bescherming van de consument te verdedigen met betrekking tot deze Gebruiksvoorwaarden in Portugal, of in het EU-land waar u verblijft.

GESCHILLENBESLECHTING

Geschillenbeslechting

Informele onderhandelingen

Om de oplossing te bespoedigen en de kosten van een geschil, controverse of claim met betrekking tot deze Gebruiksvoorwaarden (elk een "Geschil" en collectief, de "Geschillen") die door u of ons (individueel, een "Partij" en collectief, de "Partijen") worden gebracht, te beheersen, komen de Partijen overeen om eerst te proberen te onderhandelen over een Geschil (behalve de Geschillen die hieronder uitdrukkelijk worden vermeld) informeel gedurende ten minste dertig (30) dagen voor het begin van een arbitrageprocedure. Dergelijke informele onderhandelingen beginnen na een schriftelijke kennisgeving van de ene partij aan de andere partij.

Bindende arbitrage

Elk geschil dat voortvloeit uit de betrekkingen tussen de partijen bij deze overeenkomst zal worden beslecht door één arbiter, die zal worden gekozen overeenkomstig het arbitragereglement en het huishoudelijk reglement van het Europees Hof van Arbitrage dat deel uitmaakt van het Europees Centrum voor Arbitrage dat gevestigd is in Straatsburg en dat van kracht is op het moment dat het verzoek om arbitrage wordt ingediend, en waarvan de aanneming van deze clausule een aanvaarding inhoudt. De plaats van arbitrage is Portimão, Portugal. De procedure wordt gevoerd in het Portugees. De toepasselijke regels van materieel recht zijn het recht van Portugal.

Beperkingen

De partijen komen overeen dat eventuele arbitrage beperkt blijft tot het geschil tussen de partijen afzonderlijk. Voor zover de wet dit toestaat, (a) wordt geen arbitrage samengevoegd met enige andere procedure; (b) is er geen recht of bevoegdheid om een geschil te arbitreren op basis van een groepsactie of om gebruik te maken van procedures voor collectieve rechtsvorderingen; en (c) is er geen recht of bevoegdheid om een geschil in een vermeende representatieve hoedanigheid namens het grote publiek of andere personen aanhangig te maken.

Uitzonderingen op informele onderhandelingen en arbitrage

De partijen komen overeen dat de volgende geschillen niet vallen onder de bovengenoemde bepalingen betreffende informele onderhandelingen en bindende arbitrage: (a) geschillen die gericht zijn op de handhaving of bescherming van, of over de geldigheid van, een van de intellectuele-eigendomsrechten van een partij; (b) geschillen die verband houden met of voortvloeien uit beschuldigingen van diefstal, piraterij, schending van de persoonlijke levenssfeer of ongeoorloofd gebruik; en (c) vorderingen tot het opleggen van een rechterlijk bevel. Indien deze bepaling onwettig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, zal geen van beide partijen ervoor kiezen een geschil te beslechten dat onder dat deel van deze bepaling valt dat onwettig of niet-afdwingbaar wordt bevonden en zal een dergelijk geschil worden beslecht door een bevoegde rechtbank binnen de hierboven genoemde rechtbanken, en de partijen komen overeen zich te onderwerpen aan de persoonlijke jurisdictie van die rechtbank.

CORRECTIES

Er kan informatie op de Site staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of omissies bevat, inclusief beschrijvingen, prijzen, beschikbaarheid en diverse andere informatie. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of omissies te corrigeren en de informatie op de Site te allen tijde te wijzigen of bij te werken, zonder voorafgaande kennisgeving.

DISCLAIMER

DE SITE WORDT AANGEBODEN OP EEN "AS-IS" EN "AS-AVAILABLE" BASIS. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN DE SITE EN ONZE DIENSTEN OP UW EIGEN RISICO IS. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN WIJZEN WIJ ALLE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, IN VERBAND MET DE SITE EN UW GEBRUIK ERVAN AF, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EN NIET-INBREUK. WIJ GEVEN GEEN GARANTIES OF VERKLARINGEN OVER DE JUISTHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DE INHOUD VAN DE SITE OF DE INHOUD VAN WEBSITES DIE AAN DE SITE ZIJN GEKOPPELD EN WIJ AANVAARDEN GEEN AANSPRAKELIJKHEID OF VERANTWOORDELIJKHEID VOOR (1) FOUTEN, VERGISSINGEN OF ONNAUWKEURIGHEDEN IN DE INHOUD EN HET MATERIAAL, (2) PERSOONLIJK LETSEL OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN, VAN WELKE AARD DAN OOK, ALS GEVOLG VAN UW TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE SITE, (3) ONGEOORLOOFDE TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN ONZE BEVEILIGDE SERVERS EN/OF ALLE PERSOONLIJKE INFORMATIE EN/OF FINANCIËLE INFORMATIE DIE DAARIN IS OPGESLAGEN, (4) ELKE ONDERBREKING OF BEËINDIGING VAN DE VERZENDING NAAR OF VAN DE SITE, (5) ALLE BUGS, VIRUSSEN, TROJAANSE PAARDEN OF DERGELIJKE DIE NAAR OF VIA DE SITE KUNNEN WORDEN VERZONDEN DOOR EEN DERDE PARTIJ, EN/OF (6) ALLE FOUTEN OF WEGLATINGEN IN DE INHOUD EN HET MATERIAAL OF VOOR VERLIES OF SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN ENIGE INHOUD DIE IS GEPLAATST, VERZONDEN OF ANDERSZINS VIA DE SITE TER BESCHIKKING IS GESTELD. WIJ GEVEN GEEN GARANTIE, GOEDKEURING, GARANTIE OF VERANTWOORDELIJKHEID VOOR EEN PRODUCT OF DIENST GEADVERTEERD OF AANGEBODEN DOOR EEN DERDE PARTIJ VIA DE SITE, EEN HYPERLINKED WEBSITE, OF EEN WEBSITE OF MOBIELE APPLICATIE IN EEN BANNER OF ANDERE RECLAME, EN WIJ ZULLEN GEEN PARTIJ ZIJN BIJ OF OP ENIGERLEI WIJZE VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR HET TOEZICHT OP EEN TRANSACTIE TUSSEN U EN EEN DERDE PARTIJ LEVERANCIERS VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN. NET ZOALS BIJ DE AANKOOP VAN EEN PRODUCT OF DIENST VIA EENDER WELK MEDIUM OF IN EENDER WELKE OMGEVING, DIENT U UW GEZOND VERSTAND TE GEBRUIKEN EN VOORZICHTIG TE ZIJN WAAR NODIG.

BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID

IN GEEN GEVAL ZULLEN WIJ OF ONZE DIRECTEUREN, WERKNEMERS OF AGENTEN AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U OF EEN DERDE PARTIJ VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, GEVOLG-, VOORBEELDIGE, INCIDENTELE, SPECIALE OF BESTRAFFENDE SCHADE, MET INBEGRIP VAN GEDERFDE WINST, GEDERFDE INKOMSTEN, VERLIES VAN GEGEVENS, OF ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT UW GEBRUIK VAN DE SITE, ZELFS ALS WIJ OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. NIETTEGENSTAANDE HET TEGENDEEL DAT HIERIN IS OPGENOMEN, ZAL ONZE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U VOOR WELKE OORZAAK DAN OOK EN ONGEACHT DE VORM VAN DE ACTIE, TE ALLEN TIJDE BEPERKT ZIJN TOT HET BEDRAG DAT U AAN ONS HEEFT BETAALD, INDIEN VAN TOEPASSING, GEDURENDE DE PERIODE VAN ZES (6) MAANDEN VOORAFGAAND AAN HET ONTSTAAN VAN EEN ACTIE. BEPAALDE WETTEN VAN ONZE STATEN EN INTERNATIONALE WETTEN STAAN GEEN BEPERKINGEN TOE OP IMPLICIETE GARANTIES OF DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN BEPAALDE SCHADE. ALS DEZE WETTEN OP U VAN TOEPASSING ZIJN, KUNNEN SOMMIGE OF ALLE BOVENSTAANDE DISCLAIMERS OF BEPERKINGEN NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN, EN KUNT U EXTRA RECHTEN HEBBEN.

SCHADELOOSSTELLING

U gaat ermee akkoord ons te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren, met inbegrip van onze dochterondernemingen, filialen en al onze respectieve functionarissen, agenten, partners en werknemers, van en tegen elk verlies, schade, aansprakelijkheid, claim of eis, met inbegrip van redelijke advocatenhonoraria en -kosten, die door een derde partij worden gemaakt als gevolg van of voortvloeiend uit: (1) gebruik van de Site; (2) schending van deze Gebruiksvoorwaarden; (3) schending van uw verklaringen en garanties zoals uiteengezet in deze Gebruiksvoorwaarden; (4) uw schending van de rechten van een derde partij, met inbegrip van maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten; of (5) elke openlijk schadelijke handeling ten aanzien van een andere gebruiker van de Site waarmee u via de Site verbonden bent. Niettegenstaande het voorgaande behouden wij ons het recht voor om, op uw kosten, de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen van elke zaak waarvoor u ons moet vrijwaren, en u stemt ermee in om, op uw kosten, samen te werken met onze verdediging van dergelijke vorderingen. Wij zullen redelijke inspanningen leveren om u op de hoogte te stellen van een dergelijke claim, actie of procedure die onderworpen is aan deze schadeloosstelling zodra wij hiervan op de hoogte zijn.

GEBRUIKERSGEGEVENS

Wij bewaren bepaalde gegevens die u naar de Site stuurt om de prestaties van de Site te beheren, evenals gegevens met betrekking tot uw gebruik van de Site. Hoewel wij regelmatig routineback-ups van gegevens maken, bent u als enige verantwoordelijk voor alle gegevens die u doorgeeft of die betrekking hebben op enige activiteit die u met behulp van de Site hebt ondernomen. U stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn voor enig verlies of corruptie van dergelijke gegevens, en u doet hierbij afstand van enig recht om tegen ons op te treden als gevolg van een dergelijk verlies of corruptie van dergelijke gegevens.

ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE, TRANSACTIES EN HANDTEKENINGEN

Het bezoeken van de Site, het verzenden van e-mails en het invullen van online formulieren vormen elektronische communicatie. U stemt ermee in elektronische communicatie te ontvangen en u stemt ermee in dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere mededelingen die wij u elektronisch, via e-mail en op de Site verstrekken, voldoen aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke communicatie schriftelijk moet gebeuren. U GAAT HIERBIJ AKKOORD MET HET GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN, CONTRACTEN, BESTELLINGEN EN ANDERE RECORDS, EN MET DE ELEKTRONISCHE LEVERING VAN KENNISGEVINGEN, BELEID EN RECORDS VAN TRANSACTIES DIE DOOR ONS OF VIA DE SITE WORDEN GEÏNITIEERD OF VOLTOOID. U doet hierbij afstand van alle rechten of vereisten op grond van statuten, reglementen, regels, verordeningen of andere wetten in enig rechtsgebied die een originele handtekening of levering of het bewaren van niet-elektronische records vereisen, of op betalingen of het verlenen van kredieten op een andere manier dan langs elektronische weg. 

DIVERSEN

Deze gebruiksvoorwaarden en alle beleidsregels of werkingsregels die door ons op de Site of met betrekking tot de Site worden geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons. Het niet uitoefenen of afdwingen van enig recht of enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden kan niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van een dergelijk recht of een dergelijke bepaling. Deze Gebruiksvoorwaarden gelden voor zover de wet dat toestaat. Wij kunnen te allen tijde al onze rechten en verplichtingen aan anderen overdragen. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enig verlies, schade, vertraging of verzuim om te handelen, veroorzaakt door een oorzaak die buiten onze redelijke controle ligt. Indien een bepaling of deel van een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt geacht, wordt die bepaling of dat deel van de bepaling geacht scheidbaar te zijn van deze Gebruiksvoorwaarden en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen. Er is geen joint venture, partnerschap, dienstverband of agentuurovereenkomst tussen u en ons ontstaan als gevolg van deze Gebruiksvoorwaarden of het gebruik van de Site. U gaat ermee akkoord dat deze Gebruiksvoorwaarden niet tegen ons zullen worden geïnterpreteerd op grond van het feit dat u ze hebt opgesteld. U doet hierbij afstand van alle verweren die u hebt op basis van de elektronische vorm van deze Gebruiksvoorwaarden en het ontbreken van ondertekening door de partijen om deze Gebruiksvoorwaarden uit te voeren.

Je kunt de inhoud van deze pagina niet kopiëren

nl_NLNederlands